Ochrana osobních údajů

Informace o nakládání s osobními údaji a o provozu internetových stránek

Následující text obsahuje obecné informace o nakládání s osobními údaji uživatelů internetových stránek společnosti COMMODUM, spol. s r.o. umístěných na adrese commodum.cz a www.aaa-schodiste.cz (dále společně jen „internetové stránky“), provozovaných společností COMMODUM, spol. s r.o., se sídlem č. p. 225, 756 27 Valašská Bystřice, IČO: 46577238, DIČ: CZ46577238, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka č. 3318 (dále jen „Společnost“), a o některých základních právních aspektech jejich provozu (dále jen „Informace“).

Uživatelem se pro účely této Informace rozumí fyzická osoba, která navštíví tyto internetové stránky a/nebo užívá služby poskytované Společností prostřednictvím webového rozhraní v rámci těchto internetových stránek (dále jen „Uživatel“).

Tato Informace se týká pravidel provozování a užívání internetových stránek a souvisejících práv a povinností Společnosti, jakožto zpracovatele osobních údajů, a práv Uživatelů, jakožto subjektů údajů, při zpracování jejich osobních údajů realizovaném v souvislosti s provozováním internetových stránek.

Cookies

Internetové stránky za účelem optimalizace jejich účelu, obsahu, vzhledu a uživatelského komfortu používají cookies.

Každá webová stránka může do prohlížeče Uživatele odesílat své vlastní soubory cookie, pokud to umožňuje nastavení prohlížeče Uživatele. Prohlížeč Uživatele však (v zájmu ochrany soukromí Uživatele) umožňuje webovým stránkám přístup pouze k těm souborům cookie, které tyto stránky do zařízení Uživatele samy odeslaly, nikoli k souborům cookie odeslaných jinými webovými stránkami. Mnohé webové stránky to dělají vždy, když je uživatel navštíví. Mohou tak lépe sledovat on-line provoz.

V některých případech internetové stránky používají reklamní soubory cookie třetích stran, které umožňují pochopit a zlepšit účinnost reklamy Společnosti jak na vlastních internetových stránkách, tak na internetových stránkách třetích stran. Tyto soubory cookie se někdy používají pro personalizaci, změnu zacílení a optimalizaci on-line reklamy.

Internetové stránky používají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do počítače Uživatele umožňující analýzu způsobu užívání internetových stránek jejími Uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy Uživatelů) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Uživatelů s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Uživatel může odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v prohlížeči Uživatele, avšak jestliže tak Uživatel učiní, nebude schopen plně využívat veškeré funkce internetové stránky. Používáním této stránky Uživatel souhlasí se zpracováváním údajů o Uživateli společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Pokud Uživatel v rámci technického nastavení svého zařízení na prohlížení internetu nepovolí užívání cookies, anebo neposkytne souhlas s použitím cookies v sekci internetových stránek, která případně vyžaduje zvláštní povolení cookies, může mít v dotčené míře omezený přístup do dotčené sekce internetových stránek nebo bude moci užívat její funkce pouze v omezeném rozsahu.

Služby internetových stránek vyžadující poskytnutí osobních údajů Uživatele

Poskytování některých služeb společnosti zprostředkovaných internetovými stránkami, zejména pak služby rozesílání obchodních a marketingových sdělení, objednávání služeb a zboží prostřednictvím e-shopu atp. je podmíněno poskytnutím a zpracováním některých osobních údajů Uživatele, a to zejména nezbytnými základními identifikačními a kontaktními údaji Uživatele a povolením relace cookies nezbytné pro webové rozhraní dané služby. Společnost je povinna s těmito osobními údaji nakládat v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „předpisy GDPR“).

Informační povinnost Společnosti, jakožto správce osobních údajů dle předpisů GDPR, v souvislosti s dotčeným zpracováním osobních údajů, tj. zejména poskytnutí detailní informace o zpracování předmětných osobních údajů a o právech subjektů údajů, je plněna vždy v rámci příslušné sekce internetových stránek věnované dotčené službě, jako integrální součást webového formuláře.

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluji ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to: jména, příjmení, telefonu, e-mailové adresy a údajů o komunikaci se mnou, a to formou elektronické databáze ze strany společnosti COMMODUM, spol. s r.o., IČO: 46577238, jakožto správce osobních údajů, subjektů s ní spřízněných či jejích smluvních partnerů, a to za účelem marketingového využití. Souhlas uděluji dobrovolně, na dobu neurčitou. Jsem si však vědom, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti COMMODUM, spol r.o., jakož i dalších práv vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů.

Uživatel v rámci těchto služeb nese plnou právní odpovědnost za případnou újmu způsobenou uvedením nesprávného či fiktivního osobního údaje, případně neautorizovaným uvedením osobního údaje třetí osoby.

Další právní informace

Na těchto internetových stránkách mohou být uvedeny odkazy na sociální sítě a internetové stránky provozované jinými provozovateli. Společnost nemá vliv a nenese žádnou odpovědnost za jejich obsah ani za zabezpečení ochrany osobních údajů fyzických osob při jejich užívání ze strany jejich provozovatelů.

Společnost je oprávněna rozsah, obsah, vzhled či samotný provoz těchto internetových stránek a/nebo poskytování či podmínky služeb poskytovaných v jejich rámci kdykoliv jednostranně změnit, omezit, pozastavit nebo zcela zrušit. V této souvislosti nevzniká Uživatelům vůči Společnosti jakýkoli nárok.

Zabezpečení kompatibility zařízení Uživatele použitých při užívání těchto internetových stránek je výhradně na vlastním uvážení Uživatele. Společnost v souvislosti s provozem těchto internetových stránek nebo s poskytováním služeb nezpřístupňuje Uživatelům k užití jakýkoli software, zařízení, ani konfigurační nastavení.